• امروز سه شنبه ششم فروردین 1398 

آیین نامه مسابقات کشوری

صفحه ی اصلی / آیین نامه مسابقات کشوری

آیین نامه مسابقات معارف-تفسیر
 
آیین نامه مسابقات معارف-حدیث
 
آیین نامه مسابقات معارف-حفظ موضوعی
جدول زمان بندی حضور متسابقین