• امروز چهارشنبه بیست و سوم آبان 1397 

شناسنامه خدمات

صفحه ی اصلی / شناسنامه خدمات

شناسه خدمات اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس

تنظیم اسناد اجاره رقبات:
مدیریت امور اجارات رقبات:
تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف:
مدیریت امور قرانی:
امور رسیدگی به هیئت امناء: