• امروز دوشنبه یازدهم اسفند 1399 

اخبار سازمان اوقاف

احياى موقوفه هاى تاريخى؛ مرهمى بر زخم اقتصاد و اشتغال

احياى موقوفه هاى تاريخى؛ مرهمى بر زخم اقتصاد و اشتغال

گزارش/ معاون بهره ورى اقتصاد ى اد اره كل اوقاف و امور خيريه فارس: نهاد هاى مسئول براى جذب اعتبارات موقوفه هاى تاريخى، چانه زنى كنند برخى موقوفه هاى تاريخى د رآمد زا نيستند و حفظ آنها اعتبار مى خواهد

 چهارشنبه 10 دی 1399   32  0      


موقوفات تاريخى، بخشى از ميراث فرهنگى ايران اســت كه عمر برخى از آن ها به هزار ســال هم مى رســد . آب انبارها، خانه هاى تاريخى، بازارهاى تجارى قد يمى و مساجد و مد رســه هــاى زياد ى، خود شــان را از صد ها ســال پيش به ما رساند ه اند تا تاريخ زند ه بماند . د ر طول سال هاى گذشته چرخ هاى لود ر بر پيكر برخى خانــه هاى تاريخى تاخته و گنج هاى زياد ى بر باد رفته اما ميراث وقف نســبت به ساير آثار، كمتر د ستخوش نابود ي و تحريف قرار گرفته است. تعطيلى و تصرف، كمتر نصيب آثار وقفى شــد ه چنانچه وقف د ر طول زمان، صاحب يك ساز و كار مد يريتى محافظت محورى شد ه و به مد د همين ساز و كار تا حد زياد ى از هجمه روزگار د ر امان ماند ه است.
اســتان فارس نيز مامن خانه هاى تاريخى و كاروانسراها و آب انبارهاى قد يمى اســت؛ بازارها و مد رســه هايى كه عمرشان به صد ها ســال پيــش قد مى د هد و خاطرات گذشــتگان را زند ه مى كند . فرهنگ غنــى ملى مذهبى د ر د ل موقوفه هاى تاريخى فارس نهفته و احيا و مرمت آنها مرهمى بر زخم اقتصاد و اشتغال است. يك راهنماى گرد شگرى تاريخى مى گويد از مسجد آقا باباخان د ر خيابان زند باريك گرفته تا حمام و سراى آقاباباخان كه د ر همسايگى سراى مشير است ساليان پيش توسط يك خير وقف شد ه و اين روزها ذهن و روح هر گرد شگر با د يد ن آن به سال ها پيش پرت مى شود . با اين حال به گفته او موقوفه هايى همچون كاروانســراها و آب انبارها به حال خود رها شــد ه اند و اگرچه ظرفيت قابل توجهى براى رونق اقتصاد و گرد شگرى د ارند امــا آنچنان مورد توجه قرار نگرفته انــد . از د يد گاه اين راهنماى گرد شگرى، احياى كاروانســراها، خانه هاى تاريخى، آب انبارها و هر ابنيه اى كه گرد فراموشــى بر آن نشســته مى تواند اشتغال محلى ايجاد كند و آيينه اى براى بازنشر سنت هاى قد يمى و تكثير فرهنگ غنى فارس باشد .
مرمت و احیاء اماکن تاریخی موقوفه با همکاری بخش خصوصی
به گفته معاون بهره ورى اقتصاد ى اد اره كل اوقاف و امور خيريه فارس، اين آماد گى وجود د ارد كــه خانه هــاى تاريخى، آب انبار ها و اماكــن تاريخى براى بهسازى و مرمت د ر اختيار بخش خصوصى قرار گيرد . بر اساس سياســت هاى اوقاف، مرمت برخى موقوفه هاى مهم تاريخى د ر د ستور كار است و احياى كاروانسراها نيز مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته ســعيد شريفى از آب انبارهاى مناطق جنوبى استان فارس گرفته تا كاروانسراها، حسينيه ها، مساجد تاريخى و حتى مغازه هاى بافت قد يم جزو موقوفات تاريخى شيراز هستند . بنا به تاكيد اين مســئول، بخش قابل توجهى از فضاهاى ميراثى فارس همچون مسجد نصيرالملك، بازار وكيل و مسجد مشير د ر رد يف ابنيه هاى تاريخى د رجه يك كشورند و بزرگترين ظرفيت آنها د ر حوزه گرد شــگرى است. شريفى به اين نكته نيز اشاره مى كند كه اين گونه ابنيه ها نشان د هند ه تاريخ استان فارس و روايت گر انواع معمارى د ر د وره هاى متفاوتى از تاريخ است. او با اعتقاد به اينكه موقوفات تاريخى نقش عمد ه اى د ر اشــتغال زايى و رونق اقتصاد د ارند تأكيد مى كند كه برخى از آنها د ر طول سال هاى گذشته د چار آسيب شد ه اند و خسارت هايى به ابنيه هاى تاريخى وارد شد ه است. د ر عين حال اما بنا به تأكيد اين مســئول، اوقاف فارس براى همه موقوفات تاريخى هيئت امنا تشكيل د اد ه و با ساماند هى مد يريت اين بناهــا، احياى فضاهاى اين چنينى را با توجه به ظرفيت ها د ر د ستور كار قرار د اد ه است.
معــاون بهره ورى اقتصــاد ى اد اره كل اوقاف و امور خيريه فارس با اشاره به موقوفه هايى كه احياى آنها د ر د ستور كار قرار گرفته اســت ياد آور مى شود كه برخى ابنيه هاى تاريخى، ساليان ســال به حاشــيه رفته و مورد توجه نبود ه اند . به گفته او تعد اد ى از كاروانســراهاى تاريخى د ر شهرســتان هايى همچون آباد ه به سرمايه گذار تحويل د اد ه شد ه تا با توجه به طرح مرمت و ميراثى، اين بناها شــود و به شرايط اوليه خود بازگرد انند . هر چند شريفى معتقد است با احياى چنين موقوفه هايى، ظرفيت گرد شگرى فعال خواهد شد اما د ر عين حال به گفته او بعضى موقوفه هاى تاريخى نيز د رآمد زا نيســتند و حفظ و نگهد ارى آنها به جذب اعتبارات نياز د ارد .
معاون بهره ورى اقتصاد ى اد اره كل اوقاف و امور خيريه فارس: نهاد هاى مسئول براى جذب اعتبارات موقوفه هاى تاريخى، چانه زنى كنند برخى موقوفه هاى تاريخى د رآمد زا نيستند و حفظ آنها اعتبار مى خواهد
معــاون بهره ورى اقتصــاد ى اد اره كل اوقاف و امور خيريه فارس مى گويد تمام د ســتگاه هايى كه د ر اين د استان، مسئوليت د ارند بايد به يارى اوقاف بيايند و براى جذب اعتبارات د ر راستاى احيــا، حفظ و نگهد ارى موقوفه هاى تاريخى چانه زنى كنند . اين مســئول به اين نكته نيز اشاره مى كند كه هر سال اعتباراتى براى مرمت موقوفات، جذب شد ه و گوشه هايى از يك موقوفه مرمت مى شــود . به گفته او مرمت آثارى همچون مســجد نصيرالملك ممكن اســت د ه سال به د رازا بكشد چنانچه هر سال براى بخشى از آن يك پروژه تعريف مى شود و د ر مد ت زمان مشخصى كار به اتمام مى رسد . شريفى ياد آور مى شود كه د ر سال گذشته، مرمت بخشى از مسجد وكيل د ر د ستور كار قرار گرفته و د ر قسمت هايى از آن، پروژه هايى تعريف شــد ه كه 50 د رصد پيشــرفت فيزيكى د اشــته است. علاوه بر اين بخش قابل توجهى از كالا انبار سراى مشــير كه د ر ساليان گذشته زير خاك بود نيز پس از كشف، احيا شــد ه و همه اين اقد امات نشان مى د هد كه موقوفه هاى تاريخى، ارزشمند هستند و نبايد گرد فراموشى بر آن نشسته شود .
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار