• امروز جمعه بیست و هشتم شهریور 1399 

اخبار سازمان اوقاف

گزارش تصویری ۱/ مرحله چهارم اجرای رزمایش ضیافت همدلی در فارس

گزارش تصویری ۱/ مرحله چهارم اجرای رزمایش ضیافت همدلی در فارس

گزارش تصویری1

 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399   71  0