• امروز سه شنبه چهاردهم مرداد 1399 

اخبار سازمان اوقاف

گزارش تصویری/دیدار روسا و مدیران دانشگاه شیراز با مدیر کل اوقاف فارس

گزارش تصویری/دیدار روسا و مدیران دانشگاه شیراز با مدیر کل اوقاف فارس

در خصوص استفاده از ظرفیت های علمی و فن آوری دانشگاه شیراز جهت سرمایه گذاری در حوزه موقوفات

 یک شنبه 24 آذر 1398   80  0      

گزارش تصویری: