• امروز چهارشنبه بیست و سوم آبان 1397 

اخبار سازمان اوقاف

گزارش تصویری/اختتامیه طرح نشاط معنوی اوقاف فارس

گزارش تصویری/اختتامیه طرح نشاط معنوی اوقاف فارس

گزارش تصویری

 شنبه 27 مرداد 1397   44  0      

گزارش تصویری: