در صورت انجام وقف جدید یا کار خیر،به نظر شما کدام یک از نیات زیر در جامعه دارای اولویت می باشد؟
فرهنگی و مذهبی
کمک به بیماران نیازمند و درمان بیماری های خاص
ازدواج و تهیه جهیزیه
اشتغال جوانان