• امروز پنج شنبه سی و یکم مرداد 1398 

مشخصات ادارات و دفاتر نمايندگي ها

صفحه ی اصلی / مشخصات ادارات و دفاتر نمايندگي ها

 
     **شماره تماس های داخلی اداره کل اوقاف فارس
شماره تلفن ادارات و دفاتر نمایندگی ااوقاف و امور خیریه فارس**