• امروز چهارشنبه بیستم فروردین 1399 

مشخصات ادارات و دفاتر نمايندگي ها

صفحه ی اصلی / مشخصات ادارات و دفاتر نمايندگي ها

 
     **شماره تماس های داخلی اداره کل اوقاف فارس

شماره تلفن ادارات و دفاتر نمایندگی ااوقاف و امور خیریه فارس**