• امروز جمعه بیست و ششم شهریور 1400 

نتایج مرحله استانی، چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم

صفحه ی اصلی / نتایج مرحله استانی، چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم

نتایج مرحله استانی، چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم
 
خواهران 
 
 
 
 
حفظ 5 جزء
 
قرائت
 
 
 
برادران