• امروز جمعه بیست و چهارم اردیبهشت  1400 

شیوه نامه برگزاری چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم

صفحه ی اصلی / شیوه نامه برگزاری چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم

: شیوه نامه برگزاری چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم