• امروز شنبه بیست و سوم آذر 1398 
سهمیه بخش برادران  و خواهران استان فارس در چهل و دومین دوره مسابقات قرآن مرحله کشوری :