• امروز پنج شنبه دوم آبان 1398 

نتیجه مسابقات معارفی قرآن کریم

صفحه ی اصلی / نتیجه مسابقات معارفی قرآن کریم

نتایج و پاسخنامه چهل و دومین دوره مسابقات قرآن کریم رشته معارفی استان فارس
رشته تفسیر:
*برادران
نتیجه تفسیر برادران                               پاسخنامه تفسیر 
*خواهران
نتیجه تفسیر خواهران                              پاسخنامه تفسیر
رشته حفظ موضوعی:
*برادارن
*خواهران
  رشته حفظ احادیث:
*برادران
*خواهران