• امروز جمعه پانزدهم مرداد 1400 

راهبرد مشارکت در تارنمای اوقاف فارس

صفحه ی اصلی / راهبرد مشارکت در تارنمای اوقاف فارس

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس در راستای تکریم مراجعه کنندگان همواره آماده استفاده از نظرات ارزشمند دریافت کنندگان خدمت می باشد ودر این راستا  طبق بند 2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 28/12/1395، شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرایندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند.
این سازمان با انتشار سامانه پیشنهادات در تارنما نسبت به دریافت پیشنهادات و انتقادات دستگاه های اجرایی و مردمی در خصوص بهبود ارائه خدمات سازمانی اقدام نموده است.