• امروز جمعه پانزدهم مرداد 1400 

پرسش و پاسخ سازمان اوقاف

چگونه می توان مال الاجاره املاک موقوفه و یا بدهی های معوق آن را پرداخت کرد.؟
شخص درزمان حیات چه میزان از املاک خود را می تواند وقف نماید ؟
وقف خاص چه نوع وقفی است؟
منظور از خیرات ومبرات چیست؟
چه نوع املاکی رامی توان وقف کرد؟
منظور از وقف مشارکتی چیست؟
هنگاه خرید یک ملک چگونه میتوانیم از موقوفه بودن آن  اطلاع پیدا کنیم؟