• امروز پنج شنبه سوم خرداد 1397 
نتیجه نمرات داوری رشته صوت شهرستان ممسنی
نتیجه نمرات داوری رشته تجوید شهرستان ممسنی
نتیجه نمرات داوری رشته صوت شهرستان مرودشت
نتیجه نمرات داوری رشته تجوید شهرستان مرودشت