• امروز دوشنبه بیست و هشتم خرداد 1397 

نتایج مسابقات قرآن استانی

صفحه ی اصلی / نتایج مسابقات قرآن استانی


حفظ موضوعی برادران:
 
 
حفظ موضوعی خواهران:
 
تفسیر برادران:
 
تفسیر خواهران :
 
 معارف حدیث برادران:
 
 
معارف حدیث خواهران:
 
/_WebAppFiles/fars/_Public/----maaref-hadis khaharan.pdf
 
 دعاخوانی خواهران:
 قرائت خواهران:
 
حفظ 10 جزء خواهران: 
 
حفظ 5 جزء خواهران:
 
حفظ 20 جزء خواهران:
 
حفظ کل مقدماتی خواهران:
 
 
حفظ کل فینال خواهران: 
 
 
ترتیل خواهران:
 
اذان برادران:
 
دعاخوانی برادران: 
 
قرائت برادران:
 
 
حفظ کل برادران:
 
حفظ 5 جزء برادران:
 
حفظ 10 جز برادران:
 
حفظ 20 جز برادران: 
 
 
 
ترتیل برادران: